Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het online platform aangeboden onder de domeinnaam www.luchtbrug.nl (hierna ‘Luchtbrug’). Luchtbrug is van Radboudumc Amalia kinderziekenhuis gevestigd te (6525 EZ) Nijmegen aan de Geert Grooteplein Noord 9 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 41055629.

Door gebruik te maken van de Luchtbrug en/of in te loggen in je Luchtbrug Account ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden op je gebruik van de Luchtbrug.

Indien je jonger bent dan 16 jaar dien je voor het inloggen op de Luchtbrug toestemming te hebben van je ouder, voogd of een andere wettelijk vertegenwoordiger. Door in te loggen, verklaar je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger.

 1. Dienstverlening

  1. Luchtbrug biedt een platform waarbinnen gebruikers algemene en betrouwbare (openbare) informatie kunnen vinden over astma en daaraan gekoppelde onderzoeken, behandeling, controles en (zelf)management. De inhoud van de openbare informatie in de Luchtbrug is met de grootst mogelijk zorg en op basis van wetenschappelijke inzichten door Radboudumc samengesteld en wordt periodiek aangepast. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud toch onvolledig, niet-actueel of onjuist is.
  2. De algemene (openbare) informatie in de Luchtbrug kan niet gezien worden als een persoonlijk advies, diagnose of alternatief voor een behandeling en/of informatie van je zorgverlener. Wanneer je gezondheidsklachten hebt raden wij je altijd aan om contact op te nemen met je huisarts (of eventueel specialist).
  3. Naast het openbare deel biedt Luchtbrug ook een besloten en beveiligde omgeving waarbinnen gebruikers op een veilige manier informatie kunnen uitwisselen met hun zorgverleners of de zorgverleners van hun kind, bijvoorbeeld de kinder(long)arts, de kinderlongverpleegkundige of verpleegkundig specialist (hierna: ‘Astmateam’). Je kan alleen van deze besloten omgeving gebruik maken als je beschikt over een account op de Luchtbrug (‘hierna: ‘Luchtbrug Account’).
  4. Radboudumc spant zich naar alle redelijkheid in Luchtbrug, het Luchtbrug Account en haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Zij legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
  5. Radboudumc is gerechtigd (de toegang tot) de Luchtbrug en/of het Luchtbrug Account (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of het aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

 2. Luchtbrug Account

  1. Het Luchtbrug Account kan uitsluitend worden gebruikt na het doorlopen van een authenticatieprocedure. Als onderdeel van het authenticatieproces dien je een hyperlink, opgenomen in een van je Astmateam ontvangen uitnodigingsmail, aan te klikken. Het Luchtbrug Account kan alleen worden gebruikt indien je Astmateam, dan wel de zorginstelling waarbinnen het Astmateam werkzaam is hiervoor een overeenkomst heeft gesloten met Radboudumc.
  2. Binnen het Luchtbrug Account is het mogelijk om persoonlijke en gezondheidgerelateerde informatie op te slaan, in te zien en te delen met het Astmateam. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit ‘vragen aan het team’, een ‘individueel zorgplan’, een ‘Astma controle test’ en een ’persoonlijk dossier’. De informatie is afkomstig van de leden van je Astmateam en van jezelf. Het Astmateam en jijzelf zijn volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Radboudumc heeft ook geen enkele betrokkenheid bij de uitwisseling van de informatie en kan ook niet instaan voor de inhoud van de informatie en de juistheid, compleetheid en actualiteit daarvan.
  3. De uitwisseling van informatie binnen het Luchtbrug Account vindt altijd plaats in het kader van de geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen jou en het Astmateam (dan wel de zorginstelling waarbinnen het Astmateam werkzaam is). Radboudumc is geen partij bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst en heeft ook geen enkele betrokkenheid daarbij.
  4. Radboudumc adviseert om voorafgaand aan het gebruik van het Luchtbrug Account eerst de voor- en nadelen en de mogelijke consequenties, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst, met je Astmateam te bespreken.
  5. Je bent er mee bekend en akkoord dat het Astmateam haar adviezen, resultaten en informatie mede zal baseren op de door jou via het Luchtbrug Account verstrekte informatie en (medische) gegevens en dat de informatie en gegevens die je verstrekt dus betrouwbaar moeten zijn. In dat kader dien je het Astmateam altijd naar beste weten te informeren over je klachten, de testen, medicatiegebruik en het Astmateam te voorzien van betrouwbare gegevens en informatie. Wanneer je gezondheidsklachten krijgt of klachten verergeren raadt Radboudumc je aan om rechtstreeks contact op te nemen met het Astmateam.

 3. Gebruik van de Luchtbrug en het Luchtbrug Account

  1. Je staat ervoor in dat alle (contact)gegevens en informatie die je via de Luchtbrug en/of het Luchtbrug Account verstrekt juist en actueel zijn en dat je de Luchtbrug Account uitsluitend voor jezelf of (indien relevant) voor je kind te zullen gebruiken. Je bent niet gerechtigd om je Luchtbrug Account over te dragen aan of te laten gebruiken door een derde (niet zijnde je ouder, voogd of een andere wettelijke vertegenwoordiger).
  2. Om gebruik te kunnen maken van het Luchtbrug Account heb je de door je Astmateam verstrekte link nodig. Inloggen in je Luchtbrug Account kan met behulp van je e-mailadres, SMS-code en een zelfgekozen wachtwoord. Je dient vertrouwelijk om te gaan met je inloggegevens en deze niet aan derden te verstrekken.

 4. Persoonsgegevens en privacy

  1. De zorginstelling die Luchtbrug gebruikt draagt er zorg voor dat deze verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’).
  2. Ten aanzien van de persoonsgegevens en de vertrouwelijke informatie (waaronder de gezondheidgerelateerde informatie) die via het Luchtbrug Account worden gedeeld met het astmateam geldt dat het astmateam (danwel de zorginstelling waarbinnen zij werkzaam zijn) optreden als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Op deze verwerking van de persoonsgegevens en de vertrouwelijke informatie door het astmateam, is het privacybeleid van het astmateam (danwel van de zorginstelling waarbinnen zij werkzaam zijn) van toepassing. Dit Privacybeleid is op te vragen via het astmateam.
  3. Het Radboudumc verwerkt accountgegevens binnen Luchtbrug. Voor de verwerking van die gegevens is Radboudumc verwerkingsverantwoordelijke.
  4. Het Privacy statement Luchtbrug is van toepassing op de persoonsgegevens en alle overige vertrouwelijke informatie die via Luchtbrug en het Luchtbrug Account door Radboudumc worden verwerkt. We adviseren je het Privacybeleid Luchtbrug goed door te lezen.

 5. Intellectuele eigendomsrechten

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot Luchtbrug waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, software, en overige materialen berusten bij Radboudumc en/of haar licentiegevers.
  2. Radboudumc verleent je een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Luchtbrug uitsluitend voor jezelf of voor je kind te gebruiken, met inachtneming van de volgende beperkingen en voorwaarden:
   • je mag (onderdelen van) de Luchtbrug niet aan derden ter beschikking stellen, wijzigen of kopiëren en ook niet anderszins verveelvoudigen of openbaar maken.
   • eventuele aangebrachte technische beveiligingsmaatregelen of gebruiksbeperkingen mogen niet verwijderd of ontweken worden.
   • het is niet toegestaan aan de Luchtbrug ten grondslag liggende software te decompileren, de code te verwijderen, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen.

 6. Aansprakelijkheid

  1. Ofschoon Radboudumc met betrekking tot (de inhoud van) Luchtbrug en de daarop aangeboden content en dienstverlening de uiterste zorg nastreeft, kan zij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken, storingen of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledige of onjuiste content.
  2. Het gebruik van de Luchtbrug en het Luchtbrug Account is volledig voor je eigen risico. Radboudumc is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van het gebruik van Luchtbrug, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Radboudumc.

 7. Beëindiging van het Luchtbrug Account

  1. Je bent te allen tijde gerechtigd om je Luchtbrug Account te op te zeggen. Opzegging kan via je je eigen account of door een mail te sturen aan info@luchtbrug.nl.
  2. Radboudumc is gerechtigd om je Luchtbrug Account te verwijderen (en het daarmee op te zeggen) indien je langer dan een jaar niet hebt ingelogd in het Luchtbrug Account, in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden of als Radboudumc een andere goede reden heeft om zonder toestemming tot beëindiging van het Luchtbrug Account over te gaan, zoals maar niet beperkt tot (een vermoeden van) kennelijk misbruik of handelen in strijd met de goede zeden. In aanvulling op voorgaande is Radboudumc te allen tijde gerechtigd om het Luchtbrug Account, om welke reden dan ook, op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden .
  3. Als gevolg van de beëindiging van het Luchtbrug Account wordt alle daarin opgenomen persoonsgegevens en persoonlijke informatie vernietigd en/of geanonimiseerd. Alvorens hiertoe over te gaan zal Radboudumc het Astmateam (gedurende een maximum periode van drie (3) maanden) de mogelijkheid bieden om een kopie te maken van de in je Luchtbrug Account opgeslagen informatie, zodat zij deze kunnen verwerken in jouw patiëntendossier.

 8. Slotbepalingen

  1. Radboudumc is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen door publicatie van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden op de website van Luchtbrug. Indien u niet akkoord bent met de wijzigingen kan je het gebruik van Luchtbrug staken en het Luchtbrug Account in overeenstemming met artikel 7.1 beëindigen. Indien je na de wijziging doorgaat met het gebruik van de Luchtbrug, wordt daarmee je aanvaarding van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden verondersteld.
  2. Indien en voor zover enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Radboudumc zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
  3. Op het gebruik van Luchtbrug (waaronder het Luchtbrug Account) en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Nijmegen, December 2020