Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die van de gebruikers van de Luchtbrug worden verwerkt.

Indien je inlogt in je Luchtbrug Account, je persoonsgegevens in het Luchtbrug Account wijzigt of aanvult of om een andere reden persoonsgegevens aan Radboudumc, danwel de zorginstelling waarvan het Astmateam deel uitmaakt, verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Indien je jonger bent dan 16 jaar moet je toestemming hebben van je ouder, voogd of een andere wettelijk vertegenwoordiger. Door in te loggen in je Luchtbrug Account , verklaar je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke en bewerker
  • Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens binnen het algemene deel van Luchtbrug treedt Radboudumc op als verantwoordelijke (zie artikel 2) en de infrabeheerder Re:publik als verwerker (zie artikel 3). Als het Astmateam deel uit maakt van een andere zorginstelling dan het Radboudumc, treedt deze zorginstelling op als verantwoordelijke voor de gegevens binnen het Luchtbrug Account.
  •  
  • De gegevens van Radboudumc zijn:
  • Radboudumc Amalia kinderziekenhuis
  • Geert Grooteplein Noord 9
  • 6525EZ Nijmegen
  • KvK-nummer 41055629.
  •  
  • De gegevens van Re:publik zijn:
  • Re:publik B.V.
  • Tertsweg 3
  • 5245 BH Rosmalen
  • KvK-nummer 57393125
  •  
  • De Privacy Functionaris van Radboudumc is bereikbaar via tel 024 36 11111 of [email protected]
 2. Welke gegevens verwerkt Radboudumc danwel de zorginstelling waarvan het Astmateam deel uitmaakt (als verantwoordelijke) en voor welk doel
  1. In het kader van het gebruik van het Luchtbrug Account worden door Radboudumc en/of de zorginstelling waarvan het Astmateam deel uit maakt de volgende persoonsgegevens verwerkt:
   • a) voor- en achternaam
   • b) adresgegevens
   • c) e-mailadres
   • d) mobiel nummer
  2. Radboudumc verwerkt de in artikel 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   • a) je voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over je gebruik van de Luchtbrug, het Luchtbrug Account en/of voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
   • b) uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt Radboudumc je naam en e-mailadres om je maandelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van Radboudumc toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
   • c) je voor- en achternaam , e-mailadres en mobiel nummer wordt gebruikt voor de authenticatie en beveiliging van het Luchtbrug Account.
   • d) Indien binnen het Luchtbrug Account uitgewisselde persoonlijke en gezondheidgerelateerde informatie gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek ter bevordering voor de zorg voor kinderen met astma en om het gebruik van Luchtbrug te kunnen optimaliseren, zal hiervoor uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd.
 3. Verwerking van de persoonsgegevens en persoonlijke informatie in het Luchtbrug Account
  1. De uitwisseling van persoonsgegevens, persoonlijke en gezondheidgerelateerde informatie binnen het Luchtbrug Account vindt altijd plaats in het kader van de geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen jou en je zorgverleners, bijvoorbeeld de kinder(long)arts, de kinderlongverpleegkundige of verpleegkundig specialist (hierna: ‘Astmateam’), dan wel de zorginstelling waarbinnen het Astmateam werkzaam is. Met betrekking tot deze verwerking van persoonsgegevens treedt het Astmateam (dan wel de zorginstelling waarbinnen zij werkzaam is) op als verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Het Astmateam verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geneeskundige behandelingsovereenkomst en het daar op van toepassing zijnde privacybeleid. Deze informatie is op te vragen bij het Astmateam.
  2. Met betrekking tot de persoonsgegevens, persoonlijke en gezondheidgerelateerde informatie die binnen het Luchtbrug Account worden uitgewisseld treedt Re:publik op als verwerker. Zij verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke instructie van het Astmateam. In dat kader hebben Re:publik en het Astmateam (danwel de zorginstelling waarbinnen zij werkzaam is) een verwerkersovereenkomst gesloten.
 4. Bewaartermijnen
  1. Radboudumc verwerkt en bewaart je persoonsgegevens zolang je beschikt over een Luchtbrug Account.
  2. Als gevolg van de beëindiging van het Luchtbrug Account worden alle daarin opgenomen persoonsgegevens en persoonlijke informatie vernietigd en/of geanonimiseerd. Alvorens hiertoe over te gaan zal Radboudumc het Astmateam (gedurende een maximum periode van drie (3) maanden) de mogelijkheid bieden om een kopie te maken van de in je Luchtbrug Account opgeslagen informatie, zodat zij deze kunnen verwerken in jouw patiëntendossier.
  3. Onverminderd voorgaande zal Radboudumc persoonsgegevens die zij op grond van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om langer te bewaren, pas na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn vernietigen.
 5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
  1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Radboudumc passende technische maatregelen getroffen welke voldoen aan de NEN 7510 norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
  2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt het Astmateam (dan wel de zorginstelling waarbinnen zij werkzaam is) gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers en sub-verwerkers. Voor de hosting, back-up en beheer maakt zij bijvoorbeeld gebruik van Re:publik B.V. Via de privacy functionaris kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.
  3. De verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van het Astmateam. Met de bewerkers/sub-bewerkers heeft het Astmateam een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven.
 6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  1. Via de klantenadministratie ([email protected]) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Radboudumc zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Radboudumc je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
  2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 en 3, kan je eveneens contact opnemen met de klantenadministratie ([email protected]tbrug.nl). Radboudumc zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Radboudumc je hiervan op de hoogte brengen.
  3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop Radboudumc je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de privacy functionaris ([email protected]). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
  4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenadministratie ([email protected]).
 7. Wijzigingen
  • Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Luchtbrug bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Nijmegen, september 2018